Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest firma a2z Arkadiusz Zając, mający siedzibę w Warszawie (01-112 Warszawa) przy ul. Jana Krysta 5/46, odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania serwisu kantorywpolsce.pl. 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem  można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem rodo@a2z.com.pl,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu kantorywpolsce.pl, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
    realizujących zadania publiczne – art. 20a, art. 20aa, art. 20ab, art. 20ac. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z korespondencją, z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania.  

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisie kantorywpolsce.pl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.